לדעת זכויות עובדים - זכויות עובד בישראל

זכויות עובדים בעבודה עברית

11 03 2009

עובד בשכר עבור מעסיק, זכאי על פי החוק לזכויות אשר ניתנות לו על פי חוק, ולא רק זאת אלא שהעובד אינו רשאי לוותר עליהן – כלומר, הוא מחוייב על פי החוק לקבל את אותן זכויות עובד. במאמר זה נביא הסברים וביאורים בנוגע לכל זכויותיו של עובד מול מעבידו על פי חוק.

חשוב לקחת בחשבון, כי רשימת הזכויות חלקית, וההסברים המובאים הינם קצרים ואינם ממצים. אם ישנו חשש להפרת זכויות עובד, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין מנוסה בתחום.

ישנה כמובן אפשרות לכתוב חוזה העסקה בין העובד למעביד, ובחוזה זה לפרט תנאים והגבלות שלא מפורטות במסגרת החוק.

אולם, בין אם נכתב חוזה העסקה ובין אם לאו, תנאי ההעסקה שיפורטו בהמשך מחייבים כל מערכת יחסים בין עובד למעביד.

תקציר זכויות העובד

הזכות לקבל הודעה בדבר תנאי עבודתו

מחובתו של המעביד למסור לעובדו הודעה בכתב המפרטת את תנאי ההעסקה, לא יאוחר מ 30 יום מהיום שבו התחיל העובד לעבוד עבור המעביד.

במסמך שיימסר יש לכלול את פרטי העובד, פרטי הממונה על העובד ופרטי המעביד, תאריך תחילת העבודה, תקופת העבודה באם זה ידוע מראש, יש לציין בחוזה אם משך תקופת ההעסקה ידוע מראש או שהוא לטווח ארוך, פרטי תשלומי השכר, הנסיעות, ותשלומים או הטבות נוספות, ועוד.

שכר מינימום

עובד בגיר, בן מעל 18 שנים, זכאי לקבל שכר חודשי שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק, בתנאי שהוא מועסק במסגרת משרה מלאה, כנהוג במקום העבודה שלו (מישרה מלאה הינה מישרה בהיקף שלא יעלה על 186 שעות עבודה בחודש).

ישנו סכום מינימום חודשי, סכום מינימום שעתי לעובדים לפי שעה, וכן סכום מינימום יומי עבור עובדים שמשרתם כוללת חמישה ימי עבודה בשבוע).

מועד העברת התשלום עבור העבודה

כאשר מדובר בעבודה במישרה קבועה, במקום קבוע, ובשכר "קבלני", על המעביד לשלם את שכר העובד לעובד לכל המאוחר בתשיעי לכל חודש, עבור החודש שקדם לו.

לומר, את השכר לחודש ינואר, יש לתת לעובד בתחילת חודש פברואר, ולא יאוחר מתאריך התשיעי בפברואר.

ניתן להגיע להסכם שכר עם העובד שמועדי התשלום בו הם שונים מהאמור לעיל, והם שבועיים, יומיים, או על פי סיום פרוייקט.

החזרי הוצאות נסיעה

על המעביד חלה חובה להשתתף בתשלומי הנסיעות עבור הגעת העובד למקום עבודתו. התשלום עבור הוצאות נסיעה מחושב על פי מחיר מוזל של נסיעה יומית קבועה באוטובוס ציבורי.

אם העובד משתמש בשירותי הסעה שמסופקים מטעם החברה, לא ישולמו לו הוצאות נסיעה.

מספר שעות העבודה וההפסקות הקבועים בחוק

כאשר העובד מועסק במישרה של חמישה ימי עבודה בשבוע, יום העבודה לא יארך מ 9 שעות עבודה. כאשר העובד מועסק במישרה של שישה ימי עבודה בשבוע, יום העבודה לא יארך מ 8 שעות עבודה.

אין לאפשר לעובד לעבוד מעל 43 שעות שבועיות.

ביום עבודה של שש שעות או יותר, זכאי העובד למנוחה של 3/4 לכל הפחות.

בערב חג, שכאי העובד למנוחה של 1/2 שעה לפחות. אלא אם הוסכם ונאמר אחרת, או שיש הכרח שהעובד יישאר מסיבות שקשורות לעבודתו, במהלך זמן זה רשאי העובד לצאת את תחומי העבודה לבחירתו.

זמן ההפסקה אינו חלק משעות העבודה. עוד, מותר לעובד לקבל הפסקות תפילה באם הוא דתי ועל פי דתו עליו להתפלל בשעות קבועות.

הפרת זכויות העובד

אם ישנו חשש כי זכויות העובד הופרו, ניתן לתבוע את המעסיק. כיום פועלות מספר עמותות שחרטו על דיגלן הגנה על זכויות העובד, כמו האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, ועוד עמותות.

כמו כן, ניתן לפנות לייעוץ משפטי מקצועי ולתבוע קבלת פיצויים בגין הפרת הזכויות מטעם המעסיק.

פעולות

מידע על הקטעהשאר תגובה

עליך להיות מחובר על מנת לפרסם תגובה